APEL

TREZITI-VA ROMANI !!!!!!!!!!!

In tara chiorului si a oligofrenilor .........

Roman prost,votez Basescu !

miercuri, 30 decembrie 2009

Planuri vechi si noi

Moscova 2-06-1947
(Strict secret)
K-AA/CC 113
Indicaţia KN/003/47


1 Este interzisă primirea pe teritoriul ambasadelor a autohtonilor contactaţi de noi ca informatori. Întîlnirea cu aceşti oameni este organizată de serviciul special desemnat în acest scop, iar întîlnirile pot avea loc doar în locuri publice. Informaţiile sînt preluate de către ambasadă, prin organele serviciilor speciale, în speţă, cu predarea lor ofiţerului nostru cu cel mai mare grad în ambasadă.

2 Se va urmări ca între soldaţii noştri şi populaţia civilă să nu se producă legături de nici un fel. Este inadmisibil ca ofiţerii noştri să viziteze autohtoni la locuinţele lor, este, de asemenea, inadmisibil ca simpli soldaţi să stabilească legături cu femei din rîndul băştinaşilor. Nu se admite relaţii între soldaţii noştri şi populaţia civilă, respectiv, soldaţii autohtoni.

3 Se va accelera lichidarea cetăţenilor care întreţin legături neiniţiate de noi cu Partidul Comunist Polonez, Partidul Socialist Polonez, cu interbrigadiştii, cu Organizaţia Tineretului Comunist Polonez, cu Armata de Acasă şi alte asociaţii. În acest scop trebuie folosite elementele opoziţiei militare.
4 La acţiunile militare vor lua parte acei soldaţi care au stat pe teritoriul ţării noastre înainte de a intra în Armata Kosciuzsko(armata poloneză care a luptat alături de Armata Roşie). Se va ajunge la distrugerea ei totală.

5 Trebuie realizată în mod accelerat unificarea tuturor partidelor într-un singur partid, avînd grijă ca toate rolurile cheie să revină acelor oameni care aparţin serviciilor noastre secrete.

6 Unificarea organizaţiilor de tineret trebuie făcută în mod rapid. De la conducători de organizaţii în sus, în poziţii de conducere se vor repartiza oameni desemnaţi de serviciile noastre speciale.

7 Se organizează şi se urmăreşte ca funcţionarii aleşi deputaţi la congrese să nu-şi poată păstra mandatul pe întreaga perioadă ce le stă în faţă. Deputaţii nu pot convoca în nici un caz şedinţe în întreprinderi. Dacă nu există o altă soluţie şi o asemenea şedinţă trebuie convocată, se vor îndepărta acei oameni care au legătură cu proiectarea concepţiilor şi avansarea revendicărilor. Iniţiativele particulare trebuie eliminate cu desăvîrşire. Pentru fiecare congres se vor pregăti oameni noi şi doar cei vizaţi de serviciile noastre secrete.

8 Se vor acorda o atenţie deosebită persoanelor cu capacităţi organizatorice şi cu şanse sigure de popularitate. Aceşti oameni trebuie cooptaţi, în cazul în care se opun se va bloca accesul lor la postul ierarhic superior.

9 Se va urmări ca funcţionarii de stat(exclusiv organele de securitate şi din industria minelor) să aibă salarii mici. Acestea se referă la sfera culturii, justiţiei, sănătăţii, respectiv la cei care deţin funcţii de conducere.

10 În toate organele de guvernămînt, respectiv în majoritatea uzinelor, trebuie să avem oameni care conlucrează cu serviciile noastre speciale, fără ştirea organelor administraţiei locale.

11 Se va urmări cu stricteţe ca presa autohtonă să nu transmită date privind calitatea şi sortimentul mărfurilor ce ni se transportă. Nu este voie ca această activitate să se numească comerţ. Trebuie neapărat menţionat faptul că e vorba de schimbul de mărfuri.

12 Se vor exercita presiuni asupra serviciilor publice în sensul ca acestea să nu acorde acte doveditoare a proprietăţii asupra pămîntului; actele vor arăta doar calitatea de lot dar în folosinţă şi niciodată pe cea de proprietate a deţinătorului.

13 Politică faţă de mica gospodărie ţărănească urmează acest curs pentru a face gospodăria particulară nerentabilă. După aceea trebuie să înceapă colectivizarea. În cazul în care ar interveni o rezistenţă mai mare din partea ţăranilor, trebuie redusă împărţirea mijloacelor de producţie repartizate lor, concomitent cu creşterea obligaţiilor de predare a cotelor. Dacă nici aşa nu se ajunge la rezultatul scontat, trebuie organizat ca agricultura să nu poată asigura aprovizionarea cu alimente a ţării, astfel ca necesarul să trebuiască acoperit din import.

14 Trebuie făcut totul ca hotărîrile şi ordinele – fie acestea cu caracter juridic, organizatoric sau economic – să fie nepunctuale.

15 Trebuie făcut totul ca anumite cazuri să fie discutate concomitent de mai multe comisii, oficii şi instituţii, însă nici una dintre ele să nu aibă drept de decizie înainte de a se consulta cu celelalte(fac excepţie cazurile ce vizează industria minelor).

16 Sindicatele din uzină nu pot exercita nici o influenţă asupra activităţii din uzină. Ele pot lucra doar la punerea în practică a hotărîrilor şi atît.

17 Sindicatele nu au dreptul de a se împotrivi conducerii în nici o problemă. Sindicatele trebuie să fie ocupate cu alte probleme minore, ca de exemplu: organizarea concediilor de odihnă, discutarea cererilor de pensii şi împrumuturi, programe culturale şi distractive, organizarea de excursii, repartizarea mărfurilor deficitare, justificarea unor puncte de vedere şi decizii ale conducerii politice.

18 Trebuie organizat ca numai acei conducători să fie avansaţi care execută impecabil problemele cu care au fost însărcinaţi şi care nu le analizează depăşind cadrul activităţii lor.

19 În legătură cu activitatea băştinaşilor care sînt purtători ai unor funcţii de partid, de stat sau administrative, trebuie create asemenea condiţii, ca aceştia să fie compromişi în faţa angajaţilor, astfel încît să devină imposibilă întoarcerea lor în anturajul iniţial. Cadrelor militare autohtone li se pot încredinţa poziţii de conducere unde deja sînt plasaţi oamenii serviciului special.

20 În cazul fiecărei acţiuni armate şi cu ocazia tragerilor cantitatea muniţiei va fi controlată permanent şi cu seriozitate, indiferent de tipul de armă.

21 Trebuie ţinut sub observaţie fiecare institut de cercetare şi laborator, consemnîndu-se orice cercetare valoroasă.

22 Trebuie acordată o mare atenţie inventatorilor, inovatorilor, respectiv dezvoltată şi sprijinită activitatea lor, dar fiecare invenţie trebuie înregistrată în consecinţă la centru.

23 Este permisă doar acele invenţii care au aplicabilitate în industria minelor sau cele care au indicaţiile noastre speciale. Nu este permisă realizarea acelor invenţii care ar asigura creşterea producţiei de produse finite şi, paralel cu aceasta, scăderea producţiei şi extragerii de materii prime sau ar împiedica îndeplinirea deciziilor.

24 Dacă i invenţie a devenit cunoscută, trebuie organizată vînzarea acesteia pe valută Vest, pe motiv că e prea costisitoare în ţară. Documentele cuprinzînd datele cu privire la valoarea şi descrierea amănunţită a invenţiei vor intra în posesia noastră.

25 Punctualitatea transporturilor de orice gen trebuie perturbată(mai puţin cele cuprinse în îndrumările din N.K. Nr. 552-46). În uzine trebuie iniţiate diferite şedinţe şi conferinţe profesionale, trebuie notate propunerile, observaţiile ce au fost exprimate, respectiv autorii acestora.

26 Trebuie popularizate discuţiile cu muncitorii care se ocupă de problemele actuale de producţie, respectiv cele care critică trecutul şi problemele locale. Nu se vor înlătura cauzele fenomenelor în discuţie.

27 Luările de poziţie ale conducătorilor băştinaşi pot avea coloratură naţională sau istorică, dar acestea nu pot servi la unitatea naţională.

28 Trebuie acordată o mare atenţie ca nu cumva în oraşe să existe reţele de apă nelegate la reţeaua principală în cartierele în curs de construcţie sau nou construite. Canalizările vechi neracordate şi fîntînile trebuie lichidate sistematic pe parcurs.

29 Reconstrucţia obiectivelor industriale şi construcţia celor noi de va face avînd în vedere ca materialele reziduale să fie dirijate în depozitele de apă ce ar putea folosi drept rezerve de apă potabilă.

30 În oraşele reconstruite sau nou construite nu se mai admit spaţii excedentare, care ar putea folosi la adăpostirea pe o perioadă mai lungă a alimentelor sau depozitarea rezervelor alimentare.

31 Întreprinderile proprietate personală, micii meseriaşi şi micii industriaşi trebuie să primească doar astfel de materii prime şi utilaje depăşite care să împiedice producţia de calitate. Preţul acestor mărfuri să fie mai mare decît preţul produselor similare ale întreprinderilor de stat.

32 Trebuie extinsă birocraţia statului în cel mai înalt grad în toate domeniile. Este admisă critica activităţii organelor administrative, însă nu se admite nicidecum scăderea numerică a personalului şi nici scăderea numerică a aparatului birocratic.

33 Trebuie avut o mare grijă de toate proiectele de fabricaţie din industria minieră, respectiv în întreprinderile indicate în mod special. A se împiedica aprovizionarea lunară a pieţei interne.

34 Trebuie acordată o atenţie deosebită bisericilor. Activitatea cultural-educativă trebuie astfel dirijată ca să rezulte o antipatie generală împotriva acestora. E necesar să fie puse sub observaţie tipografiile bisericeşti, arhivele, conţinutul predicilor, cîntecele, al educaţiei religioase, dar şi cel al ceremoniilor de înmormîntare.

35 Din şcolile elementare, de specialitate, dar mai ales din licee şi facultăţi trebuie să fie înlăturaţi profesorii de valoare, care se bucură de popularitate. Locurile lor trebuie să fie ocupate de oameni numiţi de noi, avînd un nivel de pregătire slab sau mediocru. Să se analizeze diferenţele dintre materii, să fie redusă calitatea de material documentar, iar la licee să se oprească predarea limbilor latină şi greacă veche, a filozofiei generale, a logicii şi geneticii. În manualele de istorie nu trebuie amintit care domnitor a servit sau a vrut să servească ţara. Se va insista pe lăcomia şi răutatea oricărui rege, pe efectul nefast al monarhiei şi pe lupta poporului asuprit. În şcolile de specialitate trebuie introdusă specializarea îngustă.

36 Trebuie să fie iniţiată organizarea unor acţiuni cu caracter artistic sau sportiv care să sărbătorească lupta băştinaşilor împotriva cotropitorilor(exclusiv ruşi, îndeosebi nemţi) şi care să popularizeze lupta pentru socialism.

37 Pe plan local este interzisă apariţia unor opere despre acei băştinaşi care înainte de revoluţie şi în perioada celui de al doilea război mondial au trăit la noi sau al luptat alături de noi în timpul războiului.

38 Dacă se constituie o organizaţie care ar sprijini alianţa cu noi, dar totodată ar stărui asupra controlului activităţii economice a conducerii oficiale, imediat trebuie pornită împotriva ei o campanie de acuzare a naţionalismului şi şovinismului. Aceasta trebuie făcută în felul următor: profanarea monumentelor ce ne aparţin, distrugerea cimitirelor, difuzarea unor manifeste din care să rezulte ponegrirea naţiunii şi culturii noastre şi îndoiala faţă de interesele contractelor încheiate cu noi.

39 Se va da o atenţie construcţiei şi reconstrucţiei drumurilor, podurilor, a căilor şi reţelelor de legătură, indiferent cît de îndepărtate sau inaccesibile ar fi, ca, în cazul în care este nevoie de intervenţie armată, locul rezistenţei sau al concentrării forţelor reacţionare să fie accesibil din toate părţile.

40 Trebuie ca reprezentanţii opoziţiei politice să fie închişi. Se va încerca prin toate mijloacele racolarea acelor băştinaşi care se bucură de stima populaţiei băştinaşe. Dacă nu cedează, trebuie compromişi prin campanii de denigrare. Înainte ca ei să se întipărească în conştiinţa maselor, trebuie lichidaţi prin aşa numite ,,întîmplări neprevăzute” sau închişi sub acuzaţia de crimă de drept comun. Numai în cazuri cu totul speciale se admit procese publice, care vor fi ţinute sub acuzaţia de înaltă trădare.

41 Trebuie împiedicată cu orice preţ reabilitarea celor condamnaţi în procese politice. Dacă această reabilitare devine inevitabilă, se admite doar cu condiţia ca acest caz să fie considerat o greşeală judecătorească, condamnatul nu va fi judecat ci doar graţiat; nu va avea loc reluarea procesului, respectiv autorii greşelii nu vor fi convocaţi.

42 Se interzice judecarea sau chiar criticarea publică a acelor conducători numiţi de către partid care prin activitatea lor au produs pierderi sau au trezit nemulţumirea angajaţilor. În cazuri drastice se recheamă din funcţie fiind numiţi în poziţii similare sau superioare. La sfîrşit trebuie puşi în funţii de conducere şi ţinuţi în evidenţă drept cadre de rezervă pentru perioada schimbărilor ulterioare.

43 Se aduc la cunoştinţa publicului procesele acelor persoane cu funcţie de conducere( în primul rînd din cadrul armatei, ministerelor, serviciilor importante, cadrelor didactice) care sînt învinuite de atitudine împotriva poporului, socialismului, industrializării. E o acţiune ce atrage atenţia maselor.

44 Se va căuta ca acei care lucrează în diferite funcţii, indiferent cît de mici, să fie schimbaţi şi înlocuiţi cu muncitori cu cea mai mică pregătire profesională, necalificaţi.

45 Trebuie ca la facultăţi să ajungă cu prioritate în mod exclusiv cei ce provin din cele mai joase categorii sociale, cei care nu sunt interesaţi să se perfecţioneze la nivel înalt, ci doar să obţină o diplomă.Documentul datat 2 iunie 1947 a fost descoperit în arhiva serviciilor poloneze imediat după 1989, fiind găsit şi la serviciile secrete din fosta Cehoslovacie şi Ungaria. Sigur el este şi în arhiva Securităţii române dar nu a fost făcut public să nu ştim cine a pus mîna pe putere după executarea lui Ceauşescu, care, aproape toţi au fost agenţii serviciilor secrete bolşevice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Zic si eu ceva :